หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
QR Code สำหรับเข้าระบบตอบแบบสำรวจ
 
ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความโปร่งใสในการดำเนินงานหรือ ITA อบต.หนองแจง ประจำ 2562  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ดังนั้น  อบต.หนองแจง จึงขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคลทั่วไป นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจด้านต่างๆกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง  เช่น
-ผู้เสียภาษี อาทิ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
-ผู้ประกอบการ ที่มาขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ
-ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ ฯลฯ
-บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก และ
-ผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง หรือผู้มาติดต่อราชการอื่นๆ
เข้าร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (อบต.) ด้วยตนเอง
ผ่านทางระบบ ITASที่   https://itas.nacc.go.th/go/eit/aaybzp    
หรือทางคิวอาร์โค้ด
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562
จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้
อบต.หนองแจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 13.07 น. โดย คุณ นรภัทร เกียรติยากุล

ผู้เข้าชม 35 ท่าน