หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
   
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 17 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง [ 17 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 17 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศฯนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง [ 6 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศฯการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 6 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน [ 22 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรม [ 26 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม [ 28 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)