หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21 (สระบุรี - หล่มสัก) ผ่านตำบลหนองแจง หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15 และ 16 เป็นถนนลาดยาง นอกจากนี้ยังมีถนนแยกจากสายหลักเข้าไปสู่หมู่บ้านต่างๆ ของตำบลหนองแจง ดังนี้

ถนนลาดยาง จำนวน 14 สาย

ถนน คสล. จำนวน 30 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 40 สาย

ถนนหินคลุก จำนวน 54 สาย
 
 

มีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้ำ และอื่นๆ
 
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ (แม่น้ำป่าสัก) จำนวน 1 แห่ง

คลองธรรมชาติ จำนวน 23 แห่ง

หนองน้ำ บึง และสระน้ำสาธารณะ จำนวน 35 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำ (อ่างเก็บน้ำอู่เรือ) จำนวน 1 แห่ง

สระกักเก็บน้ำ จำนวน 34 แห่ง

ฝายกักเก็บน้ำ/ถนนน้ำล้นผ่าน จำนวน 27 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 26 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 28 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 7 แห่ง